Navicat

  • Navicat Premium 12.1.22 for Mac 破解教程

    说在前边的话 由于从 Navicat Premium for Mac 12.0.24 开始,公钥不再存储在 Navicat Premium.app/Contents/Resources/rpk中。所以对于新版本的 Navicat Premium 以前的破解方法全部失效,最近公司刚好需要安装...

    2019年6月11日 0 1.2K 0
  • Navicat Premium 12.1.10 for Mac 破解教程

    此教程已经更新,请浏览最新文章 点击跳转至最新链接 说在前边的话 由于从 Navicat Premium for Mac 12.0.24 开始,公钥不再存储在 Navicat Premium.app/Contents/Resources/rpk中。所以对于新版本的 Navicat Pre...

    2018年10月29日 0 1.4K 0