Navicat

 • Navicat Premium 12.1.22 for Mac 破解教程

  说在前边的话 由于从 Navicat Premium for Mac 12.0.24 开始,公钥不再存储在 Navicat Premium.app/Contents/Resources/rpk中。所以对于新版本的 Navicat Premium 以前的破解方法全部失效,最近公司刚好需要安装...

  2019年6月11日
  0 1.9K 0
 • Navicat Premium 12.1.10 for Mac 破解教程

  此教程已经更新,请浏览最新文章 点击跳转至最新链接 说在前边的话 由于从 Navicat Premium for Mac 12.0.24 开始,公钥不再存储在 Navicat Premium.app/Contents/Resources/rpk中。所以对于新版本的 Navicat Pre...

  2018年10月29日
  0 1.9K 0
文章有些内容具有时效性,如有问题,可留言联系博主!