macOS gulp 报错 primordials is not defined 解决方法

现象

1629692382025.png

原因

node版本过高

解决方法

查看本机node版本

node -v

1629692829732.png

nvm list 查看本机已经安装的 node 版本

nvm list

1629692424873.png

若没有安装nvm。使用brew安装

brew install nvm

nvm use 选择合适的 node 版本即可,建议选择v11版本

nvm use v11.15.0

1629692458386.png

如果没有低版本的node,使用 nvm install 安装即可

nvm install vxx.x.x

1629693267282.png

再次运行 gulp 不在报错

1629692492523.png

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 共1条
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片